Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji

I. CELE STATUTOWE FUNDACJI:

– pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność charytatywna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie

II. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE:

1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo,
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych

2) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo,
– organizowanie kwest pieniężnych,
– organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
– pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
– prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej

4) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo,
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
– organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
– przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo,
– organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
– prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych umysłowo,
– przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo

6) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
– współorganizowanie gali wolontariatu,
– organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu

III. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

– współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
– współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

 

Roczne sprawozdania finansowe z działalności Fundacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mimo Wszystko.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz